AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Wednesday, September 25, 2013

Το Μνημόνιο ΙΙ απέτυχε - Ετοιμάζουν το Μνημόνιο ΙΙΙ

0 comments
Η  κυβέρνηση συνεχίζει το πρόγραμμα ανθρωπιστικής καταστροφής καθώς όχι μόνον αποδέχεται τις περικοπές που απαιτεί η τρόικα, αλλά, όπως κομπάζει ο τηλεπωλητής-υπουργός Υγείας, πάει και πιο πέρα από τις απαιτήσεις των δανειστών.

Οι πε­ρι­κο­πές κατά 400 εκατ. ευρώ στη φαρ­μα­κευ­τι­κή δα­πά­νη, ενώ δεν θα ση­μά­νει κα­νέ­να πόνο για τις φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρί­ες, θα οδη­γή­σει μα­θη­μα­τι­κά σε ανα­ρίθ­μη­τους θα­νά­τους αν­θρώ­πων. Τα 25 ευρώ εί­σο­δος στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία θα ση­μά­νουν άλλη μια αφαί­μα­ξη από το λαϊκό ει­σό­δη­μα που έχει εξο­ντω­θεί. Και η μεί­ω­ση συ­ντά­ξε­ων και εφά­παξ θα προ­κα­λέ­σει κι άλλες αν­θρώ­πι­νες τρα­γω­δί­ες. Χι­λιά­δες αν­θρώ­πι­νες τρα­γω­δί­ες θα προ­κα­λέ­σει και η από­λυ­ση 12.500 υπαλ­λή­λων τα ονό­μα­τα των οποί­ων πα­ρου­σί­α­σε με κα­μά­ρι ο Μη­τσο­τά­κης στην τρόι­κα.

Επι­τυ­χί­ες;
Όμως, όπως λένε τα πα­πα­γα­λά­κια της κυ­βέρ­νη­σης και του μνη­μο­νί­ου, υπάρ­χουν δύο επι­τυ­χί­ες: το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα και η μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας. Ας τα δούμε ένα ένα: Υπο­τί­θε­ται ότι ο Στουρ­νά­ρας πέ­τυ­χε πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα (έσοδα μείον έξοδα, χωρίς να λη­φθούν υπόψη τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια από τα δά­νεια) ύψους 2,6 δισ. ευρώ πε­ρί­που. Ασφα­λώς πρό­κει­ται για λο­γι­στι­κή απάτη (αν ο Βε­νι­ζέ­λος είχε το θρά­σος να προ­σπα­θή­σει να πεί­σει τον Άσμου­σεν να συμ­με­τά­σχουν και οι Ευ­ρω­παί­οι σε αλ­λοί­ω­ση στοι­χεί­ων, όπως απο­κά­λυ­ψε η «Die Zeit», μπο­ρεί κα­νείς εύ­κο­λα να κα­τα­λά­βει τι δού­λε­μα προ­σπα­θούν να κά­νουν στους «ιθα­γε­νείς»). Οι αι­τί­ες του λο­γι­στι­κού αυτού πλε­ο­νά­σμα­τος είναι το γε­γο­νός ότι δεν επι­στρέ­φο­νται φόροι στους φο­ρο­λο­γού­με­νους, ότι αφαι­ρέ­θη­καν 1,3 δισ. ευρώ από το Πρό­γραμ­μα Δη­μό­σιων Επεν­δύ­σε­ων, καθώς και άλλα μα­γει­ρέ­μα­τα.

Ας προ­σπε­ρά­σου­με όμως τη λο­γι­στι­κή απάτη κι ας δούμε τι συμ­βαί­νει πα­γκο­σμί­ως. Εκτός από τις με­γά­λες χώ­ρες-πε­τρε­λαιο­πα­ρα­γω­γούς, όλες οι ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες έχουν ελ­λείμ­ματ­τα. Από τα με­γα­λύ­τε­ρα ελ­λείμ­μα­τα τα είχαν (στοι­χεία Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας 2011) χώρες όπως οι ΗΠΑ (9,3%), η Βρε­τα­νία (7,7%), η Ια­πω­νία (8,3%), η Γαλ­λία (5,1%), η Ιρ­λαν­δία (13,3%), η Ισλαν­δία (5,3%), η Νότια Αφρι­κή (4,4%), το Ισ­ρα­ήλ (4,1%) η Νέα Ζη­λαν­δία (7,3%), η Αυ­στρα­λία (3,7%), η Ολ­λαν­δία (3,9%), Στην Ευ­ρώ­πη μόνον η Νορ­βη­γία (πε­τρέ­λαιο) και η Ουγ­γα­ρία έχουν πλε­ό­να­σμα. Πλε­ό­να­σμα στον υπό­λοι­πο κόσμο έχουν χώρες όπως η Λευ­κο­ρω­σία, το Κα­ζακ­στάν, κά­ποιες χώρες της Μαύ­ρης Αφρι­κής και γε­νι­κά όπου οι κρα­τι­κές δα­πά­νες έχουν μη­δε­νι­στεί, όπου υπάρ­χει φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση ή τε­ρά­στια ανι­σο­κα­τα­νο­μή πλού­του, καθώς και κά­ποια κρα­τί­δια όπως οι Σεϋ­χέλ­λες και άλλα νη­σά­κια που λει­τουρ­γούν ως βάση off-shore εται­ριών. Τι από όλα αυτά θέ­λουν να κά­νουν ή μπο­ρεί να γίνει η Ελ­λά­δα;

Ελ­λά­δα
Στην Ελ­λά­δα, οι πρω­το­γε­νείς δα­πά­νες το πρώτο επτά­μη­νο του 2013 μειώ­θη­καν κατά 3 δισ. ή 9% σε σχέση με τις ήδη μειω­μέ­νες δα­πά­νες του αντί­στοι­χου δια­στή­μα­τος του 2012. Σε πλήρη αντί­θε­ση με την προ­πα­γάν­δα, αυτές τις πε­ρι­κο­πές δεν τις πλή­ρω­σαν τα κρα­τι­κο­δί­αι­τα λα­μό­για, οι «τε­μπέ­λη­δες» του δη­μο­σί­ου, οι συ­ντα­ξιού­χοι-«μαϊ­μού» και οι πλού­σιοι, αλλά οι πολ­λοί άν­θρω­ποι του μό­χθου. Έτσι πα­ρά­γο­νται τα πλε­ο­νά­σμα­τα.

Όσον αφορά την ανερ­γία, η ΕΛ­ΣΤΑΤ ανα­κοί­νω­σε ότι το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο 2013 το πο­σο­στό της μειώ­θη­κε σε 27,1% από 27,4% το πρώτο τρί­μη­νο. Ακόμη και για να εμ­φα­νι­στεί αυτή η ασή­μα­ντη βελ­τί­ω­ση, χρειά­στη­κε να γίνει –και εδώ- απάτη: η σύ­γκρι­ση του α’ και του β’ τρι­μή­νου δεν είναι επι­στη­μο­νι­κά σωστή αν δεν σταθ­μι­στεί η επο­χι­κή αύ­ξη­ση της απα­σχό­λη­σης εξαι­τί­ας της αύ­ξη­σης των υπαί­θριων ερ­γα­σιών της άνοι­ξης και του του­ρι­σμού το κα­λο­καί­ρι. Η ΕΛ­ΣΤΑΤ δεν διορ­θώ­νει τα στοι­χεία (που όχι μόνον υπο­τι­μούν την ανερ­γία του β’ τρι­μή­νου, αλλά υπερ­τι­μούν και την ανερ­γία του α’ τρι­μή­νου) κι έτσι «πα­ρου­σιά­στη­κε» η «μεί­ω­ση» της ανερ­γί­ας προ­κει­μέ­νου να πα­νη­γυ­ρί­σει ο Βρού­τσης. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αν σταθ­μι­στούν οι πα­ρα­πά­νω πα­ρά­γο­ντες, τότε όπως λένε οι στα­τι­στι­κο­λό­γοι, ανά­με­σα στο α’ και στο β’ τρί­μη­νο υπήρ­ξε αύ­ξη­ση της ανερ­γί­ας από 26,8% σε 27,4%!

Τρόι­κα
Η άλλη με­γά­λη «επι­τυ­χία» της κυ­βέρ­νη­σης είναι ότι η τρόι­κα συμ­φώ­νη­σε με την εκτί­μη­ση του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών πως η ύφεση θα είναι φέτος 3,8%-3,9% αντί της αρ­χι­κής εκτί­μη­σης για ύφεση 4,2%. Φυ­σι­κά για άλλη μια φορά η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα τους δια­ψεύ­σει, αλλά τι ση­μα­σία έχει: ακόμη κι αν επι­βε­βαιω­θούν θα πρό­κει­ται για επι­βε­βαί­ω­ση της συ­νέ­χι­σης της κα­τα­στρο­φής.

Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις θα συ­νε­χι­στούν στα τέλη Οκτω­βρί­ου και αυτή τη φορά, αντι­κεί­με­νο θα είναι η επι­και­ρο­ποί­η­ση του μνη­μο­νί­ου και η κά­λυ­ψη του δη­μο­σιο­νο­μι­κού κενού της διε­τί­ας 2015- 2016 (η τρόι­κα το υπο­λο­γί­ζει στα 4-5 δισ. ευρώ). Το «καυτό» ζή­τη­μα του χρη­μα­το­δο­τι­κού κενού (έχει υπο­λο­γι­στεί από το ΔΝΤ στα 10,9 δισ. ευρώ) θα εξε­τα­στεί τον ερ­χό­με­νο Νο­έμ­βριο-Δε­κέμ­βριο, στο τρίτο στά­διο του ελέγ­χου της τρόι­κας.

Η μερ­κε­λι­κή πο­λι­τι­κή μετά τις εκλο­γές είναι πι­θα­νόν να δώσει ένα με­γα­λύ­τε­ρο διά­στη­μα απο­πλη­ρω­μής του χρέ­ους και χα­μη­λό­τε­ρα επι­τό­κια, ωστό­σο αυτά δεν φτά­νουν για να γλι­τώ­σει η Ελ­λά­δα ένα τρίτο πα­κέ­το «διά­σω­σης». Το Βε­ρο­λί­νο θα απο­φα­σί­σει αν θα προ­χω­ρή­σει σε με­σο­πρό­θε­σμη ή σε μα­κρο­πρό­θε­σμη λύση: το τρίτο δά­νειο θα είναι ή 14 δισ. ευρώ για το 2014-15 ή 77 δισ. ευρώ μέχρι και το 2022. Ακόμη και οι πιο ακραιφ­νείς θια­σώ­τες του μνη­μο­νί­ου ωστό­σο ξέ­ρουν ότι οι όροι των μνη­μο­νί­ων τα οποία θα συ­νο­δεύ­ουν είτε το ένα είτε το άλλο δά­νειο θα είναι τόσο κα­τα­στρο­φι­κοί που η κυ­βέρ­νη­ση θα κα­ταρ­ρεύ­σει (μαζί με ό,τι έχει απο­μεί­νει από την οι­κο­νο­μία). Αλλά ακόμη κι αν όλα πάνε ρολόι στην Ευ­ρώ­πη, ακόμη δεν έχει μι­λή­σει το ΔΝΤ, δηλ. οι ΗΠΑ που τη­ρούν σιγήν ιχθύ­ος. Και χωρίς το ΔΝΤ, το πρό­γραμ­μα έχει και πο­λι­τι­κό πρό­βλη­μα.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, όπως επι­ση­μαί­νε­ται σε με­λέ­τη της τρά­πε­ζας DZ, το χρέος της Ελ­λά­δας δεν είναι βιώ­σι­μο, καθώς το 2020, σε αντί­θε­ση με τις προ­βλέ­ψεις της τρόι­κας, θα κυ­μαί­νε­ται γύρω στο 160% του ΑΕΠ, εφό­σον δια­τη­ρη­θεί το ση­με­ρι­νό επί­πε­δο επι­το­κί­ων, ενώ ακόμη κι αν οι πι­στω­τές πα­ραι­τη­θούν από την πλη­ρω­μή των τόκων το χρέος θα φθά­νει στο 143% του ΑΕΠ! Όμως ακόμη και στη δεύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση, η με­λέ­τη προ­βλέ­πει ότι η χώρα θα χρεια­στεί 60 δισ. ευρώ το 2020 για την κά­λυ­ψη των δη­μο­σιο­νο­μι­κών ανα­γκών της. Η τρά­πε­ζα λέει ότι η μόνη λύση είναι ένα νέο «κού­ρε­μα» που θα επι­βα­ρύ­νει τα κρά­τη-δα­νει­στές με 100 δισ. πράγ­μα που φυ­σι­κά δεν θα κάνει ποτέ η Μέρ­κελ συ­ντη­ρώ­ντας τον ελ­λη­νι­κό φαύλο κύκλο.

- See more at: http://rproject.gr/article/mnimonio-ii-apetyhe-etoimazoyn-mnimonio-iii#sthash.xw1l4jEz.dpuf

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+