AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Wednesday, May 15, 2013

ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑ Η «ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ» ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 17%

0 comments

Πηγή: iskra.gr
Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΟΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Με τα δίκτυα θα ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ενώ οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί περιλαμβάνουν και τη δημιουργία μιας«μικρής ΔΕΗ» καθώς επίσης και την πώληση του 17% της μητρικής ΔΕΗ που θα απομείνει.
Η δημοσιοποίηση του σχεδίου ξεπουλήματος της ΔΕΗ από τηνΚυβέρνηση έρχεται να επικυρώσει σχετικές επεξεργασίες που έχουν εκπονήσει από κοινού η τρόικα με τα αρμόδια υπουργεία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου αποκρατικοποίησης είναι:
• Για τον ΑΔΜΗΕ πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός διαχωρισμός, ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ και είσοδος επενδυτή με ΑΜΚ που θα αναλάβει και το μανατζμεντδιατήρηση καταστατικής μειοψηφίας του δημοσίου. Το χρονοδιάγραμμα έχει δύο φάσεις μέχρι τέλος του έτους η είσοδος του επενδυτή (απόκτηση έως 49%) και 2ο τρίμηνο 14 αποχώρηση ΔΕΗ.
• Δημιουργία μικρής ΔΕΗ, που θα περιλαμβάνει λιγνίτεςυδροηλεκτρικά και φυσικά αέρια που θα αντιστοιχεί στο 30% της ΔΕΗ. Οι μονάδες θα καθοριστούν σε διαβούλευση με την ΕΕ. Το τίμημα θα καθοριστεί με διαγωνισμό από το ΤΑΙΠΕΔ. Η ολοκλήρωση θα γίνει στο 1ο τρίμηνο του 2015.
• Αποκρατικοποίηση ΔΕΗ, πώληση του 17%, μέσω ΤΑΙΠΕΔ με έναρξη το 1ο τρίμηνο του 2015 και ολοκλήρωση στο τέλος του 2015 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2016.
Ακολουθεί η περιγραφή κάθε ενότητας.
1. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία.
Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εντός του 2013 και της δεύτερης φάσης εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στην μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει στην τελική τους έκβαση να εξασφαλίσουν ότι το Ελληνικό Κράτος θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως εξής:
Εξ αρχής θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και ΙΙ της διαδικασίας ως κατωτέρω. Οι λεπτομέρειες επιδέχονται τροποποιήσεων – προσαρμογών κατόπιν συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling)  το 2ο τρίμηνο του 2014.
Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ) με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας.
Φάση ΙΙ: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή επιπλέον ποσοστού τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και με στόχο το ποσοστό του Ελληνικού Κράτους να είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.
2. Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού.
Σε σχέση με αυτή τη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ειδικά αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού, στόχος είναι:
α) να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί το 30% περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και νέων μονάδων, στο βαθμό που υφίσταται ρεαλιστική πιθανότητα δημιουργίας τους.  Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης  Εμπορίας της ΔΕΗ.  Συνεπώς το παραγωγικό μίγμα που θα απευθύνεται σε αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.
β) στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την από-επένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ.  Επίσης, θα περιέχειπροβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Γενικά προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού (30% της ΔΕΗ) παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτηορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία του αντίστοιχου παραγωγικού δυναμικούυδροηλεκτρικών σταθμών και  μονάδωνφυσικού αερίου. Το ακριβές δυναμικό που θα αποτελέσει την παραγωγική βάση της νέας εταιρείας θα καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος τεθεί υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τέλος Μαΐου 2013.
Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή και της οικονομίας.
Το τίμημα θα επιτευχθεί μέσω διαφανούς διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, που θα διεξαχθεί με την συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα θέματα προσωπικού, καθώς η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ.λογιστήριομηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Η ολοκλήρωση των ενεργειών θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα ακολουθήσει αμέσως η έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

3. Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.
Το σχέδιο αφορά στη διάθεση των μετοχών που  αντιπροσωπεύουν το 17% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και έχει εκχωρήσει στο ΤΑΙΠΕΔ μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή(συνεκτιμώντας ότι ήδη το 49% των μετοχών διατίθεται μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς).

Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρία. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2015 όποτε και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τέλος του 2015. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015, ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 17% ΜΕΣΩ ΤΑΙΠΕΔ
Τα τρία στάδια του σχεδίου αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, με στόχο την «αύξηση τηςανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των ενεργειακών αγορών», παρουσίασε με συνέντευξη στη ΝΕΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν, καθώς το προσωπικό θα μεταφερθεί στη νέα εταιρεία.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις ώστε να επιλεχθούν «οιβέλτιστες ρυθμίσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ επίσης θα υπάρξει πλήρης μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες».
Ο ίδιος έκανε λόγο για ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από πολύ μεγάλους παίκτες της διεθνούς ενεργειακής σκακιέρας.
«Αν υπάρξουν προτάσεις, θα γίνουν βελτιώσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Σε δηλώσεις προχώρησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάντια Βαλαβάνη,  σχετικά με την ανακοίνωση του σχεδίου πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΗΣ...»
«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το σχέδιο πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ σταδιακά και μέχρι τέλους του 2015 ως «προαπαιτούμενη δράση» για τηνεκταμίευση της δόσης του Ιουνίου. Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπεται:
Πρώτον, το Δημόσιο να καταστεί «ιδιοκτησιακά» μειοψηφία στον «ανεξάρτητο» διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) μέχρι τον πλήρη αποχωρισμό του απ' τα δίκτυα (2014).
Δεύτερον, η δημιουργία και πώληση σε «επενδυτές» μιας νέαςπλήρως καθετοποιημένης και πλήρως ανταγωνιστικής, ως προς τη ΔΕΗ, εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού, που θα συγκεντρώνει το 30% των παγίων της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων παραγωγής, λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και φυσικού αερίου, με αντίστοιχο μοίρασμα των λιγνιτορυχείων και των υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά και της εμπορίας, λογιστηρίων κτλ (2014-15).
Τρίτον, η ιδιωτικοποίηση της υπολειπόμενης «μητρικής» εταιρείας (2015).
Χαρακτηριστικό της έκτασης της έλλειψης προσχημάτων είναι το γεγονός ότι προβλέπεται ο κατάλογος με το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ να τεθεί στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η ίδια η ΕΕ να επιλέξει τα περιουσιακά στοιχεία, που θα απαρτίσουν τη νέα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου 1 στους 3 πελάτες της ΔΕΗ, δηλαδή του 30% του πελατολογίου της , που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία υποχρεωτικά (!!).
Γίνεται έτσι φανερό ποιο είναι το «νέο οικονομικό πρότυπο» σύμφωνα με το οποίο μετασχηματίζεται η σημερινή Ελλάδα παίρνοντας πλέον συγχαρητήρια τόσο από την ΕΕ και το ΔΝΤ, όσο και από διεθνείς οίκους: Η Βουλγαρία. Η γείτονα χώρα, ουσιαστικά πλέον πλήρως «αποστειρωμένη», με μηδαμινό δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος και έχοντας πουλήσει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της, στέλνει στους πολίτες της μηνιαίους λογαριασμούς της - πλήρως απελευθερωμένης - ηλεκτρικής ενέργειας ίσους με ένα μέσο μηνιαίο μισθό. Με αποτέλεσμα να τους βάζει στο δίλημμα, αν θα πληρώσουν το ηλεκτρικό ή θα ταΐσουν τα παιδιά τους. Η Βουλγαρία, όχι τυχαία, είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης των 27.
Ο λαός της χώρας μας, που σήμερα είναι τρίτη απ' την άποψη της φτώχειας, πάνω μόνο από τηΒουλγαρία και τη Ρουμανία, μπορεί να καταλάβει και από τη σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης γιατί αξίζει να παλέψει για την ανατροπή αυτής της πολιτικής: Πριν την πλήρη ληστρική διάλυση της χώρας, όσο ακόμα η Ελλάδα διαθέτει οικονομικά και παραγωγικά εργαλεία αναστροφής της συντελούμενης καταστροφής και εφαρμογής ενός σχεδίου πλήρους παραγωγικής και άλλης ανασυγκρότησης από μια αριστερή διακυβέρνηση ευαίσθητη στις λαϊκές ανάγκες για δουλειά και αξιοπρεπή ζωή, αντί για τις ανηλεείς «ανάγκες» διεθνών funds για μεγαλύτερα κέρδη.
Σε δηλώσεις για το θέμα προέβησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Θ. Πετράκος και Ε. Ουζουνίδου, μέλη της επιτροπής ελέγχου κυβερνητικού έργου του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
ΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
Η τρικομματική κυβέρνηση έχει στόχο να εκποιήσει κάθε πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου, τηρώντας επακριβώς τις επιταγές της τρόικας.
Μετά τον ΟΠΑΠ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τις σημερινές δηλώσεις τόνισε ότι ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, στην διάσπαση και διάλυσή της.
Η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στο ξεπούλημα της ΔΕΗ η οποία έχει συμβάλλει στον εξηλεκτρισμό και στην πρόοδο της χώρας. Μιας Δημόσιας Επιχείρησης αναντικατάστατης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επί της ουσίας κερδοφόρας.
Μιας εταιρείας στην οποία, στα τόσα χρόνια λειτουργίας της, ο Ελληνικός λαός έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Ο Ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να ξεπουλήσει την χώρα και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις της στρατηγικής σημασίας. Δεν έχει δώσει καμία «λευκή επιταγή».
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αφού κυβέρνησαν τη χώρα για τόσα χρόνια και κυριολεκτικά την διέλυσαν, έρχονται σήμερα να ολοκληρώσουν το έργο τους συνεπικουρούμενοι από την «κυβερνώσα αριστερά»
Οι ευθύνες και των τριών είναι βαρύτατες.
Για μια ακόμη φορά καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την εγκληματική και καταστροφική απόφασή της να ξεπουλήσει και να διαλύσει την ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από ένα στρατηγικό πλάνο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και όχι από διάσπαση διάλυση και ξεπούλημα που προωθεί η συγκυβέρνηση.
Η κυβέρνηση και οι δήθεν επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει κανένα ξεπούλημα της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας του ενεργειακού τομέα.
Τετάρτη 15 Μαϊου 2013.

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+