AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Saturday, April 27, 2013

Εκτροχιάστε τις Ιδιωτικοποιήσεις!

0 comments

Γράφει ο Σπύρος Αντωνίου

Πριν λίγες μέρες ο Σαμαράς έγραφε στο βιβλίο συλλυπητηρίων της Θάτσερ, σε πλήρη αντίθεση φυσικά με το ανάθεμα εκατομμυρίων εργαζομένων και καταπιεσμένων όπου γης: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Θα τη θυμάμαι πάντα ως μία εμπνευσμένη ηγέτιδα και μεταρρυθμίστρια». Ο θαυμασμός του για τη «νεκρή μάγισσα», είπε να αρχίσει να εκδηλώνεται και στην πράξη, μιμούμενος μια λατρεμένη της συνήθεια. Το ξεπούλημα δημόσιων επιχειρήσεων.

Μέσω του γνω­στού Τα­μεί­ου Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων (ΤΑΙ­ΠΕΔ), πι­θα­νό­τα­τα μέχρι με­θαύ­ριο Πέμ­πτη 25/4, το 33% του χρυ­σο­φό­ρου ΟΠΑΠ θα πε­ρά­σει στο σχήμα της Emma Delta, το οποίο δια­χει­ρί­ζε­ται η εται­ρία Emma Delta Management Ltd, βα­σι­κοί μέ­το­χοι της οποί­ας είναι ο Τσέ­χος Jiri Smecj (66,7%) και όμι­λος του εφο­πλι­στή Γιώρ­γου Με­λισ­σα­νί­δη (γιος του Δη­μή­τρη 33,3%), ενώ συμ­με­τέ­χει και ο Δη­μή­τρης Κο­πε­λού­ζος. Και με αντί­τι­μο εξευ­τε­λι­στι­κό μά­λι­στα. Η οι­κο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά που κα­τέ­θε­σε η Emma Delta δεν ξε­περ­νού­σε τα 682 εκατ. ευρώ (τα 60 εκατ. ευρώ είναι όσα θα ει­σπρά­ξει ως μέ­ρι­σμα το Δη­μό­σιο από τα κέρδη της περ­σι­νής χρή­σης του ΟΠΑΠ), αρ­κε­τά χα­μη­λό­τε­ρα από τα 745 εκατ. ευρώ που είναι η αντί­στοι­χη χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αξία του ΟΠΑΠ και τα κέρδη του την επό­με­νη δε­κα­ε­τία, που εκτι­μώ­νται σε πάνω από 3 δισ. ευρώ.

Ο δήθεν δια­γω­νι­σμός αγο­ράς με­τα­τρά­πη­κε σε φάρσα, εφό­σον η μο­να­δι­κή έγκυ­ρη προ­σφο­ρά ήταν αυτή των φίλων της κυ­βέρ­νη­σης (δι­κη­γό­ρος του Δ. Με­λισ­σα­νί­δη, είναι ο γνω­στός για τις ακρο­δε­ξιές του θέ­σεις-πρω­θυ­πουρ­γι­κός σύμ­βου­λος, Φ. Κρα­νι­διώ­της). Καλή υπεν­θύ­μι­ση για όσους υπερ­το­νί­ζουν το ρόλο των ξένων που θέ­λουν να λε­η­λα­τή­σουν τη χώρα, αλλά τους δια­φεύ­γει ότι μια χαρά ευ­και­ρί­ες κερ­δο­φο­ρί­ας βρί­σκει και το ελ­λη­νι­κό κε­φά­λαιο μέσα στην κρίση. Για αυτό εξάλ­λου γί­νε­ται όλο αυτό το «πλιά­τσι­κο» στο δη­μό­σιο πλού­το. Επεν­δύ­σεις χωρίς ρίσκο και σί­γου­ρα κέρδη, ώστε να ξε­πε­ρά­σει την κρίση του ο κάθε ξένος και ντό­πιος κα­πι­τα­λι­στής, όπως ο Κόκ­κα­λης. Ναι, αυτός που απο­σύρ­θη­κε από την κούρ­σα διεκ­δί­κη­σης του ΟΠΑΠ, αλλά πρό­λα­βε τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο να ανα­νε­ώ­σει τη σύμ­βα­ση της Intralot με τον Ορ­γα­νι­σμό, για την προ­μή­θεια του τε­χνο­λο­γι­κού του εξο­πλι­σμού, για άλλα τρία χρό­νια.

Και το χά­ρι­σμα του «εθνι­κού τζο­γά­δι­κου», στο οποίο όλο και πε­ρισ­σό­τε­ροι κα­τα­φεύ­γουν μέσα στη φτώ­χεια που σπέρ­νουν τα μνη­μό­νια της εξα­θλί­ω­σης, είναι μόνο η αρχή. Νερό, ηλε­κτρι­κό, συ­γκοι­νω­νί­ες, και άλλα ανα­γκαία για την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά μας κοι­νω­νι­κά αγαθά, με έτοι­μες υπο­δο­μές και σί­γου­ρη πε­λα­τεία, ετοι­μά­ζο­νται να δω­ρι­στούν σε φί­λιες επι­χει­ρη­μα­τι­κές δυ­νά­μεις του Σα­μα­ρά και των δα­νει­στών.  

Απέ­να­ντι στην κυ­βερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα για δήθεν θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, κα­λύ­τε­ρες πα­ρο­χές και απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους, δεν αρ­κούν οι κα­ταγ­γελ­τι­κές  ανα­κοι­νώ­σεις. Θα απαι­τη­θούν μάχες διαρ­κεί­ας από τους ερ­γα­ζό­με­νους σε όλες τις υπό ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση επι­χει­ρή­σεις και απο­φα­σι­στι­κή στή­ρι­ξη αυτών των αγώ­νων, από την Αρι­στε­ρά και ει­δι­κά από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το σύν­θη­μα από το πρό­σφα­το βί­ντεο των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών, «εκτρο­χιά­στε τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις», πρέ­πει να είναι οδη­γός της δρά­σης μας. Μια εν­δε­χό­με­νη μα­ταί­ω­ση των σχε­δί­ων κυ­βέρ­νη­σης και τρόι­κας θα επι­τεί­νει την πο­λι­τι­κή κρίση, θα δώσει αυ­το­πε­ποί­θη­ση στον κόσμο μας και θα φέρει πιο κοντά την ανα­τρο­πή της συ­γκυ­βέρ­νη­σης.

Πέρα από τη δια­μαρ­τυ­ρία, όμως, μπο­ρού­με να αξιο­ποι­ή­σου­με αυτή τη μάχη για να ανα­δεί­ξου­με ότι οι πόροι για την ανα­στρο­φή της λι­τό­τη­τας και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ανα­γκών της κοι­νω­νί­ας υπάρ­χουν, πέρα από τις πε­ρι­κο­πές μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων, μέσω της εθνι­κο­ποί­η­σης και επα­να­φο­ράς υπό δη­μό­σιο έλεγ­χο όλων των ΔΕΚΟ και ορ­γα­νι­σμών στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας (και φυ­σι­κά του ΟΠΑΠ), ως μέρος ενός άμε­σου προ­γράμ­μα­τος ρι­ζο­σπα­στι­κών-φι­λο­λαϊ­κών μέ­τρων μιας κυ­βέρ­νη­σης της Αρι­στε­ράς. 

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+