AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Friday, November 20, 2015

Α. Νταβανέλος: Η Πολιτική Αστάθεια Είναι Εδώ

0 comments
60 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20/9.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΥ*

Η απερ­γία στις 12 Νο­έμ­βρη ήταν ένα κομ­βι­κό γε­γο­νός. Δεν έχει κα­νέ­να νόημα να προ­σπα­θή­σει κα­νείς να «με­τρή­σει» τη ση­μα­σία της με τα πα­ρα­δο­σια­κά ερ­γα­λεία της Αρι­στε­ράς (πο­σο­στά συμ­με­το­χής, όγκος δια­δη­λω­τών, παλ­μός στα συν­θή­μα­τα κ.ο.κ.). Όλα αυτά ήταν κα­λύ­τε­ρα του ανα­με­νό­με­νου, αλλά η εί­δη­ση δεν ήταν εκεί. Η εί­δη­ση ήταν ότι η πο­λι­τι­κή ηγε­σία που «θριάμ­βευ­σε» στις εκλο­γές στις 20/9 είδε – πριν πε­ρά­σουν 50 μέρες! – να τερ­μα­τί­ζε­ται η πε­ρί­ο­δος «χά­ρι­τος» που θα έπρε­πε υπό κα­νο­νι­κές συν­θή­κες να της δια­σφα­λί­σει η με­γά­λη εκλο­γι­κή νίκη και η άνετη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία της γραμ­μής «Θα τη­ρη­θεί η συμ­φω­νία της 13ης Ιου­λί­ου με τους δα­νει­στές».

Η απερ­γία στις 12/11 επι­βε­βαί­ω­σε ότι οι πο­λι­τι­κές συν­θή­κες, με βάση την κα­τεύ­θυν­ση επι­βο­λής του Μνη­μο­νί­ου 3, δεν είναι πλέον κα­θό­λου, μα κα­θό­λου «κα­νο­νι­κές».

Γιατί στις 20/9 η ηγε­τι­κή ομάδα Τσί­πρα υφάρ­πα­ξε την πλειο­ψη­φι­κή ψήφο του λαού της Αρι­στε­ράς, τά­ζο­ντας «πα­ράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα» και «ισο­δύ­να­μα» που θα απά­λυ­ναν τον τα­ξι­κό πόνο των μέ­τρων του Μνη­μο­νί­ου 3. Όμως τώρα έφτα­σε η ώρα της αλή­θειας, όπου μια κυ­βέρ­νη­ση της τάχα μου ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς ετοι­μά­ζει στο Ασφα­λι­στι­κό την πιο άγρα αντι­με­ταρ­ρύθ­μι­ση όλων των επο­χών. Όπου ένα κόμμα όπως ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που χτί­στη­κε ουρ­λιά­ζο­ντας «κα­νέ­να σπίτι στα χέρια τρα­πε­ζί­τη», θα πρέ­πει τώρα να στη­ρί­ξει μια πο­λι­τι­κή μα­ζι­κών, «fast track» πλει­στη­ρια­σμών προς όφε­λος των τρα­πε­ζών. Δεν είναι τυ­χαίο ότι αυτό που έχει απο­μεί­νει ως ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν άντε­χε να πα­ρου­σια­στεί που­θε­νά στο δρόμο των δια­δη­λώ­σε­ων στις 12 Νο­έμ­βρη. Εκεί όπου οι εκλο­γι­κά ητ­τη­μέ­νοι της ΛAE, της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, τουΚΚΕ εξα­κο­λου­θούν να «κο­λυ­μπούν σαν ψάρια στο νερό».

Η ρα­γδαία φθορά της κυ­βέρ­νη­σης στα μάτια των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών δυ­νά­με­ων φαί­νε­ται πα­ντού: κυ­ρί­ως στο αμυ­ντι­κό ύφος των κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Αυτή η φθορά θα δρο­μο­λο­γή­σει κι άλλες εξε­λί­ξεις.

Η υπό­θε­ση Πα­νού­ση ανα­δει­κνύ­ει το κλίμα σήψης στο κυ­βερ­νη­τι­κό ή κομ­μα­τι­κό επι­τε­λείο. Γιατί η με­γά­λη εί­δη­ση που απο­κα­λύ­πτε­ται είναι ότι, επί των ημε­ρών της εξου­σί­ας Τσί­πρα, η ΕΥΠ πα­ρα­κο­λου­θού­σεκαι κα­τέ­γρα­φε τις δρα­στη­ριό­τη­τες των στε­λε­χών της ΠΓ του κόμ­μα­τός του! Σε αυτό το κλίμα, η συ­νέ­χεια των απο­κα­λύ­ψε­ων μπο­ρεί να γίνει πολύ, μα πολύ πιο «πι­πε­ρά­τη»: όταν θα φτά­σει π.χ. στην κα­θο­δη­γού­με­νη αλ­λα­γή φρου­ράς στα μί­ντια ή στον έλεγ­χο των νέων επεν­δύ­σε­ων από το γρα­φείο του Μα­ξί­μου με τη βο­ή­θεια των «ει­δι­κών δυ­νά­με­ων» τύπου Σπίρ­τζη. Όσοι μπο­ρούν να δια­βά­ζουν συν­δυα­στι­κά τα «ψιλά» γράμ­μα­τα των κυ­ρια­κά­τι­κων εφη­με­ρί­δων θα δια­πι­στώ­σουν ότι οι πρώ­τες προει­δο­ποι­η­τι­κέςβολές έχουν ήδη πέσει...

Σε αυτό το σαθρό έδα­φος, κα­θό­λου τυ­χαία, ανα­βιώ­νουν τα σε­νά­ρια πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων με «διεύ­ρυν­ση» της κυ­βέρ­νη­σης. Κατ’ αρχάς με το ΠΑΣΟΚ και βλέ­που­με. Αυτές οι σκέ­ψεις «διευ­ρύν­σε­ων», με κα­τεύ­θυν­ση μια κυ­βέρ­νη­ση εθνι­κής ενό­τη­τας, δεί­χνουν την επί­γνω­ση της κυ­ρί­αρ­χης τάξης ότι το Μνη­μό­νιο 3 είναι ένα κοι­νω­νι­κό πρό­γραμ­μα τέ­τοιας τα­ξι­κής σκλη­ρό­τη­τας, που μπο­ρεί εύ­κο­λα να οδη­γή­σει ξανά σε συν­θή­κες ανοι­χτής πο­λι­τι­κής κρί­σης.

Πα­ρό­λο που εί­μα­στε ακόμα στην αρχή αυτής της δια­δι­κα­σί­ας, όλοι οι αγω­νι­στές/τριες της κοι­νω­νι­κής αντί­στα­σης πρέ­πει να έχου­με το νου μας: τα κι­νη­μα­τι­κά κα­θή­κο­ντά μας συν­δυά­ζο­νται άμεσα με τα κα­θή­κο­ντα προ­ε­τοι­μα­σί­ας της ανά­δει­ξης εναλ­λα­κτι­κής πο­λι­τι­κής λύσης. Γιατί ο χρό­νος μπο­ρεί να απο­δει­χθεί πιο πυ­κνός ακόμα κι από τις πιο αι­σιό­δο­ξες προ­βλέ­ψεις.

*Πηγή: rproject.gr

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+