AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Saturday, November 14, 2015

Θέλουν να παραλύσουμε από το φόβο

0 comments


Σπύρος Αντωνίου | http://rproject.gr/
Αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά νηφάλιοι, όσο και αν αυτό φαντάζει δύσκολο, μπροστά στην οδύνη για τα θύματα της πρωτοφανούς επίθεσης στο Παρίσι.


Είναι αυ­το­νό­η­το ότι πεν­θού­με για τους αδι­κο­χα­μέ­νους όπου γης. Σή­με­ρα στη Γαλ­λία, πριν λίγες μέρες στον Λί­βα­νο, στην Τουρ­κία, στη Γάζα, στα πα­γω­μέ­να νερά του Αι­γαί­ου. Είναι αυ­το­νό­η­τη η αλ­λη­λεγ­γύη μας στον γαλ­λι­κό λαό, στους γάλ­λους ερ­γά­τες και φτω­χούς, στους με­τα­νά­στες των προ­α­στί­ων-γκέ­το του Πα­ρι­σιού και των άλλων πό­λε­ων.

Είναι αυ­το­νό­η­το ότι εί­μα­στε ενά­ντια στην εξ­τρε­μι­στι­κή βία του Ισλα­μι­κού Κρά­τους, όσο και ενά­ντια στις σφα­για­στι­κές επεμ­βά­σεις των δυ­τι­κών ιμπε­ρια­λι­στών. Αλλά πέρα από τα (απα­ραί­τη­τα) δά­κρυα έχου­με και ένα άμεσο κα­θή­κον: να μην αφή­σου­με ούτε χα­ρα­μά­δα για την πε­ρι­στο­λή των δη­μο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών στη Δύση, ούτε χα­ρα­μά­δα για την ισλα­μο­φο­βι­κή προ­πα­γάν­δα κατά των με­τα­να­στών και των προ­σφύ­γων.

Το βλέ­πεις στις δη­λώ­σεις των «σο­κα­ρι­σμέ­νων» ηγε­τών, στην υπο­κρι­τι­κή θλίψη των κα­θαρ­μά­των που αι­μα­το­κυ­λούν ολό­κλη­ρους λαούς και τσα­κί­ζουν κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα. Στον εξορ­γι­στι­κό «θρήνο» εκεί­νων που υψώ­νουν τείχη στην Ευ­ρώ­πη και βα­φτί­ζουν τους μου­σουλ­μά­νους «τρο­μο­κρά­τες». Στις ρα­τσι­στι­κές και τρο­μο­λα­γνι­κές «ανα­λύ­σεις» των κα­θε­στω­τι­κών ΜΜΕ. Θέ­λουν να πα­ρα­λύ­σου­με από το φόβο. Θέ­λουν «κρά­τος έκτα­κτης ανά­γκης» με στρα­τό στους δρό­μους και κλει­στά σύ­νο­ρα. Με «οχυ­ρω­μέ­νη ασφά­λεια». Χωρίς συ­γκε­ντρώ­σεις. Με λο­γο­κρι­μέ­νη πλη­ρο­φό­ρη­ση.

Θέ­λουν να ξε­πλύ­νουν τις ευ­θύ­νες τους για τη γέν­νη­ση των «ακραί­ων ισλα­μι­στών», μέσα από τους θα­νά­τους αθώων. Θέ­λουν η κοι­νω­νία να εμπε­δώ­σει τα αντι­δρα­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τα περί «πο­λι­τι­σμέ­νης Δύσης» και «απο­λί­τι­στης Ανα­το­λής», για να δι­καιο­λο­γή­σουν τους «δη­μο­κρα­τι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς» που δο­λο­φο­νούν γυ­ναι­κό­παι­δα στη Μ. Ανα­το­λή. Για να νο­μι­μο­ποι­ή­σουν την υπο­στή­ρι­ξη σε δι­κτά­το­ρες, όπως ο Σίσι στην Αί­γυ­πτο. Θέ­λουν «εθνι­κή ενό­τη­τα» και «σιωπή νε­κρο­τα­φεί­ου» για να κα­τευ­νά­σουν την οργή των πολ­λών, τη στιγ­μή που η πα­νευ­ρω­παϊ­κή λι­τό­τη­τα πε­ρι­θω­ριο­ποιεί με­γά­λα τμή­μα­τα του πλη­θυ­σμού.

Η «εποχή των τε­ρά­των», όπως έλεγε και ένας κλασ­σι­κός του μαρ­ξι­σμού, είναι εδώ. Η βαθιά οι­κο­νο­μι­κή κρίση, η έντα­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, η πα­ρα­νοϊ­κή τρο­μο­κρα­τία, η γι­γά­ντω­ση των ανι­σο­τή­των και της αδι­κί­ας, ο ξε­ρι­ζω­μός εκα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων, η φτώ­χεια και η δυ­στυ­χία που γεν­νά­ει κα­θη­με­ρι­νά το σύ­στη­μα του κέρ­δους, είναι το κα­λύ­τε­ρο λί­πα­σμα για τους φα­σί­στες.

Η έκ­κλη­ση των γάλ­λων συ­ντρό­φων μας, δεί­χνει τον δρόμο που χρειά­ζε­ται να ακο­λου­θή­σου­με χωρίς δι­σταγ­μούς και συμ­ψη­φι­σμούς. Χωρίς προ­σχώ­ρη­ση ή ανοχή σε δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κές» αντι­λή­ψεις υπε­ρά­σπι­σης της αι­μα­το­βαμ­μέ­νης και ρα­τσι­στι­κής «δη­μο­κρα­τί­ας» της ΕΕ των εκ­με­ταλ­λευ­τών.

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+