AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Friday, September 4, 2015

Κάλεσμα ΛΑΕ για τη διαδήλωση της ΔΕΘ: ΟΧΙ, ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!

0 commentsΥπάρχει Άλλος Δρόμος, με Αγώνες και Λαϊκή Ενότητα!

Μια νέα πο­λι­τι­κή εποχή έχει αρ­χί­σει. Η εποχή όπου θα συ­γκρου­στούν το τα­ξι­κό ΟΧΙ της 5ης Ιούλη, με το πο­λε­μι­κό σύν­θη­μα του πο­λι­τι­κού και οι­κο­νο­μι­κού συ­στή­μα­τος: “δεν γί­νε­ται αλ­λιώς, δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή”. Η με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με ευ­θύ­νη της ηγε­σί­ας του ενι­σχύ­ει τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές. Η εξέ­λι­ξη αυτή απει­λεί να απελ­πί­σει τον λαό που δια­δή­λω­νε και απερ­γού­σε κατά των τάχα ανα­γκαί­ων Μνη­μο­νί­ων το 2010-12, που ανέ­τρε­ψε με τη δια­μαρ­τυ­ρία του τρεις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις ως τώρα, ανα­γκά­ζο­ντας την τέ­ταρ­τη, την συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, σε εκλο­γές, με την “ελ­πί­δα” να ακυ­ρω­θεί έτσι η εντο­λή του ιστο­ρι­κού δη­μο­ψη­φί­σμα­τος.

Όλοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι συ­ντα­ξιού­χοι, η νε­ο­λαία, οι άνερ­γοι, όλα τα κα­τώ­τε­ρα και πε­ρι­φρο­νη­μέ­να κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα, εμείς, θα υπε­ρα­σπι­στού­με το ΟΧΙ, την πε­ποί­θη­ση ότι δεν είναι μο­νό­δρο­μος η κα­τα­λή­στευ­ση του λαού προς όφε­λος του ντό­πιου και ξένου κε­φα­λαί­ου.

Εμείς συ­νε­χί­ζου­με! Εί­μα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να αντι­τα­χτού­με και να ανα­τρέ­ψου­με το δια­βό­η­το μπλοκ του ΝΑΙ, της ερ­γο­δο­σί­ας, της Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ., του πο­λι­τι­κού προ­σω­πι­κού τους και των ερ­γο­δο­τι­κών ηγε­σιών της ΓΣΕΕ. Έχει απο­δει­χθεί ότιη ερ­γα­τι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση, το μα­ζι­κό κί­νη­μα, η αγω­νι­στι­κή και πο­λι­τι­κή ενό­τη­τα κατά των μέ­τρων λι­τό­τη­τας, είναι α πα­ραί­τη­τα συ­στα­τι­κά για την επι­τυ­χία των αντι­στά­σε­ων, για την τε­λι­κή νίκη.

Με αυτήν την έν­νοια, η Λαϊκή Ενό­τη­τα καλεί όλες και όλους να συμ­με­τέ­χουν στην με­γά­λη αντι­μνη­μο­νια­κή, πα­νερ­γα­τι­κή δια­δή­λω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σάβ­βα­το 5 Σε­πτέμ­βρη. Όλοι/ες μαζί, συ­νε­χί­ζου­με ατα­λά­ντευ­τα το δρόμο των αντι­μνη­μο­νια­κών αγώ­νων, των πλα­τειών, του με­γα­λειώ­δους ΟΧΙ της 5ης Ιούλη. Για να μην πε­ρά­σουν “με καμία κυ­βέρ­νη­ση” το νέο ασφα­λι­στι­κό, οι νέες μειώ­σεις μι­σθών και κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών, οι νέες σα­ρω­τι­κές ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, ο αφα­νι­σμός των μι­κρο­με­σαί­ων και της αγρο­τιάς, ο νέος κύ­κλος απο­λύ­σε­ων και με­γέ­θυν­σης της ανερ­γί­ας, το Τρίτο Μνη­μό­νιο.

Υπάρ­χει άλλος δρό­μος! Και περ­νά­ει μέσα από την άμεση συ­γκρό­τη­ση ενός πλα­τιού κοι­νω­νι­κού και πο­λι­τι­κού με­τώ­που που θα εκ­πλη­ρώ­σει την εντο­λή του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και θα διεκ­δι­κή­σει, σε ανα­πό­φευ­κτη σύ­γκρου­ση με την ντό­πια άρ­χου­σα τάξη και τις διε­θνείς της συμ­μα­χί­ες (ευρώ, ευ­ρω­παϊ­κές και διε­θνείς συμ­φω­νί­ες), άμεσα και αδια­πραγ­μά­τευ­τα:

· Κα­τάρ­γη­ση των Μνη­μο­νί­ων, των συ­νο­δευ­τι­κών εφαρ­μο­στι­κών νόμων και δα­νεια­κών συμ­βά­σε­ων.

· Άμεση παύση πλη­ρω­μών στο κρα­τι­κό χρέος με στόχο τη δια­γρα­φή του.

· Τερ­μα­τι­σμό και αντι­στρο­φή της “λι­τό­τη­τας”, ρι­ζι­κή ανα­δια­νο­μή πλού­του υπέρ των ερ­γα­ζο­μέ­νων και εις βάρος του κε­φα­λαί­ου.

· Επα­να­φο­ρά κι επέ­κτα­ση των ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, από τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις ως τον κα­τώ­τα­το μισθό.

· Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση υπό δη­μό­σιο και ερ­γα­τι­κό έλεγ­χο, όλων των τρα­πε­ζών και των στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας υπο­δο­μών κι επι­χει­ρή­σε­ων.

· Αλ­λα­γή του χρε­ο­κο­πη­μέ­νου μο­ντέ­λου ανά­πτυ­ξης

Θέ­λου­με και μπο­ρού­με να ανα­τρέ­ψου­με τα μνη­μό­νια!

ΟΛΟΙ στη ΔΙΑ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ της ΔΕΘ

ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 5/9, 18:00

προ­συ­γκέ­ντρω­ση: Εγνα­τία-Μη­τρο­πο­λί­του Γεν­να­δί­ου

διεύ­θυν­ση: Εγνα­τί­ας 79, τηλ: 2310 271321-278120, site: laiki-enotita.​gr

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+