AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Saturday, September 12, 2015

Γ. Κονταξής: Μερικές σκέψεις πάνω στην Αριστερή Διακυβέρνηση

0 comments
Μετά από 7 μήνες διακυβέρνησης από την αριστερά, πρώτη φορά αριστερά όπως αρέσει σε πολλούς να λένε, ίσως είναι σκόπιμο και ενώ το ΟΧΙ του λαού ψάχνει πολιτική εκπροσώπηση, να σκεφτούμε τι πήγε στραβά και πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αριστερό πρόγραμμα εξουσίας.


Η κα­τά­κτη­ση της κυ­βέρ­νη­σης (μέ­ρους δη­λα­δή της πο­λι­τι­κής εξου­σί­ας) από έναν σχη­μα­τι­σμό της αρι­στε­ράς, δεν ση­μαί­νει και κα­τά­κτη­ση της εξου­σί­ας από τιν κόσμο της ερ­γα­σί­ας, και απο­τε­λεί μόνο την αρχή εκ­μη­δέ­νι­σης της πο­λι­τι­κής εξου­σί­ας όπως αυτή έχει θε­με­λιω­θεί χρό­νια τώρα από τα αστι­κά κόμ­μα­τα.

Ο υπάρ­χον κυ­βερ­νη­τι­κός μη­χα­νι­σμός με τους κα­τα­σταλ­τι­κούς του μη­χα­νι­σμούς, την δι­κα­στι­κή αρχή, την εκ­κλη­σία και όλο τον δη­μί­σιο μη­χα­νι­σμό, απο­τέ­λε­σε και συ­νέ­χι­σε να απο­τε­λεί στα χέρια των αστι­κών κομ­μά­των και κατ΄επέ­κτα­ση της οι­κο­νο­μι­κής ολι­γαρ­χί­ας, το ισχυ­ρό­τε­ρο όρ­γα­νο δια­κυ­βέρ­νη­σης.

Η κα­τά­λη­ψη της κυ­βερ­νη­τι­κής εξου­σί­ας από την αρι­στε­ρά δεν μπο­ρεί να πε­ριο­ρι­στεί σε απλή αλ­λα­γή προ­σώ­πων στα υπουρ­γεία, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο αν αυτά τα πρό­σω­πα είναι μέρος του προη­γού­με­νου μη­χα­νι­σμού, αλλά οφεί­λει να δου­λέ­ψει για την εξό­ντω­ση του προη­γού­με­νου κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού, ώστε αφε­νός μεν να αρ­χί­ζει να σπάει η πο­λι­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση της ολι­γαρ­χί­ας, αλλά και η προ­ε­τοι­μα­σία της κοι­νω­νί­ας για την με­τά­βα­ση στη νέα κοι­νω­νία.

Στην αρι­στε­ρή δια­κυ­βέρ­νη­ση δεν χω­ρά­ει ΠτΔ σαν τον Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, δεν χω­ρά­νε Υπουρ­γοί σαν τον Πα­νού­ση, και ούτε στε­λέ­χη δη­μό­σιας διοί­κη­σης όλοι όσοι υπη­ρέ­τη­σαν το ση­μι­τι­κό κρά­το­ςς. Πρώτο βήμα λοι­πόν είναι η στε­λέ­χω­ση του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού από αν­θρώ­πους οι οποί­οι έχουν την θέ­λη­ση και το στόχο να εκ­προ­σω­πή­σουν τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας και να βοη­θή­σουν να με­τα­βού­με στην νέα κοι­νω­νία.

Το κρά­τος της Αρι­στε­ράς οφεί­λει με την πο­λι­τι­κή που εφαρ­μί­ζει, να με­τα­τρέ­πει τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας σε διευ­θύ­νου­σα τάξη της κοι­νω­νί­ας, και εδραιώ­νο­ντας την ηγε­μο­νία της. Σκο­πός αυτής της με­τα­βα­τι­κής πε­ριό­δου είναι η νέα κοι­νω­νία, χωρίς κρά­τος όπως το γνω­ρί­ζου­με και μία ατα­ξι­κή κοι­νω­νία.

Η ση­με­ρι­νή αστι­κή δη­μο­κρα­τία στην ουσία είναι αστι­κή δι­κτα­το­ρία. Η τάχα μου έκ­φρα­ση της λαϊ­κής θέ­λη­σης που όλοι θέ­λουν να υπη­ρε­τή­σουν, η ενό­τη­τα και ο πα­τριω­τι­σμός είναι απλά πα­ρα­μύ­θια. Είναι φα­νε­ρό και ει­δι­κά στα χρό­νια των μνη­μο­νί­ων ότι υπάρ­χουν τά­ξεις με εντε­λώς αντί­θε­τα συμ­φέ­ρο­ντά.

Η οι­κο­νο­μι­κή ολο­γαρ­χία που μια ασή­μα­ντη μειο­ψη­φία της κοι­νω­νί­ας, χρη­σι­μο­ποιεί όλους αυ­τούς τους δήθεν πα­τριω­τι­κούς όρους, ώστε να εκ­φρά­σει την κυ­ριαρ­χία της πάνω στην κόσμο της ερ­γα­σί­ας, ώστε να της θέ­λη­σή της. Από την άλλη ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας,η με­γά­λη πλειο­ψη­φία του πλη­θυ­σμού, οφεί­λει μέσω κι­νη­μά­των, ορ­γα­νώ­σε­ων κλπ να πάρει και την πο­λι­τι­κή ηγε­μο­νία και να σπρώ­ξει προς την ρη­σι­μο­ποιεί ανοι­χτά τη δύ­να­μη των μα­ζι­κών ορ­γα­νώ­σε­ών του, των σο­βιέτ του, για να ωθή­σει τη με­τα­βο­λή προς τη νέα κοι­νω­νία.

Η ουσία της δη­μο­κρα­τί­ας που ζούμε, βρί­σκε­ται σε μια τυ­πι­κή και μόνο ανα­γνώ­ρι­ση δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών, που στην ουσία δεν είναι προ­σβά­σι­μα σε όλους ακρι­βώς γιατί δεν έχουν όλοι τα ίδια υλικά μέσα. Έτσι η οι­κο­νο­μι­κή ολι­γαρ­χία, απο­κο­μί­ζει τα ωφέλη της δη­μο­κρα­τί­ας

Το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό σύ­στη­μα στην ουσία δίνει μόνο στα λόγια την εξου­σία στις μάζες. Η με­γά­λη ευ­θύ­νη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ήταν ότι στα­δια­κά από το 2012 και μετά, απο­δό­μη­σε το κί­νη­μα των πλα­τειών, απο­δό­μη­σε μία σειρά από κι­νή­μα­τα και προ­χώ­ρη­σε στην ανά­θε­ση για την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των. Δεν είναι τυ­χαίο ότι οι ανοι­χτές λαι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις μετά τις εκλο­γές του 2012 και κατά την διάρ­κεια της δια­μόρ­φω­σης του ενιαί­ου ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στα­μά­τη­σαν. Και μετά το συ­νέ­δριο στα­μά­τη­σαν να λει­τουρ­γούν ου­σια­στι­κά όλα τα όρ­γα­να και τέλος μετά τις εκλο­γές ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με­τα­τρά­πη­κε πλή­ρως σε κυ­βερ­νη­τι­κό.

Αυτός ο δια­χω­ρι­σμός κρά­τους από την κοι­νω­νία, είναι το βα­σι­κο δεσμό που οφεί­λει η αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση να σπά­σει με πρα­κτι­κές άμε­σης δη­μο­κρα­τί­ας. Δυ­στυ­χώς αυτό με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν έγινε ούτε από τους δή­μους που έχει, με­τα­θέ­το­ντας την επί­λυ­ση στην κυ­βέρ­νη­ση και στον αρ­χη­γό.

Η κυ­βέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς οφεί­λει να θε­σμο­θε­τή­σει την ανά­λη­ση, να συ­νε­νώ­σει την νο­μο­θε­τι­κή και την εκτε­λε­στι­κή εηου­σία και να συν­δέ­σει την κοι­νω­νία με την διοί­κη­ση, μέσω λαί­κών συ­νε­λεύ­σε­ων.

Η ση­με­ρι­νή ολο­φα­νε­ρη κρίση αλλά και ου­σια­στι­κή απο­σύν­θε­ση νε­ο­φι­λευ­λεύ­θε­ρου κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος πα­ρό­λες τις προ­σπά­θειες ετών, κά­νουν στην ουσία την απο­κα­τά­στα­ση της πα­ρα­γω­γής και την λε­γό­με­νη πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση πάνω υπάρ­χου­σες βά­σεις. Ο απα­ραί­τη­τος αγώ­νας για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και την ελ­πι­ζό­με­νη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών ζωής δεν είναι αρ­κε­τός. H λυσ­σα­λέα αντί­δρα­ση του κε­φα­λαί­ου στην κρίση να συρ­ρι­κνώ­νει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο το ει­σό­δη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και να κα­τα­στρέ­φει όλο το κοι­νω­νι­κό κρά­τος, δεί­χνει ότι αδύ­να­τον να υπάρ­χει πρό­ο­δος της κα­πι­τα­λι­στι­κής πα­ρα­γω­γής. Η πραγ­μα­τι­κή βελ­τί­ω­ση της κα­τά­στα­σης του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας θα γίνει μόνο όταν ο τε­λευ­ταί­ος πάρει στα χέρια του την πα­ρα­γω­γή. Το όποιο εγ­χεί­ρη­μα δεν πρέ­πει να δη­μιουρ­γή­σει κιν­δύ­νους ολο­κλη­ρω­τι­κής κα­τάρ­ρευ­σης της οι­κο­νο­μι­κής ζωής, αλλά να λύσει ορι­στι­κά το πρό­βλη­μα κοι­νω­νι­κής πα­ρα­γω­γής και ατο­μι­κού κέρ­δους, μέσω της κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης των μέσων πα­ρα­γω­γής.

Ποια μέτρα κατά την γνώμη μου είναι κρί­σι­μα;
1. Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών και της ΤτΕ και έλεγ­χος του νο­μί­σμα­τος ως ερ­γα­λεί­ου για την εφαρ­μο­γή του με­τα­βα­τι­κού προς τον σο­σια­λι­σμό προ­γράμ­μα­τος.
2. Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση και ανά­λη­ψη από τους ερ­γα­ζό­με­νους όλων των μο­νά­δων διευ­θύ­νουν και ρυθ­μί­ζουν την οι­κο­νο­μι­κή ζωή.
3. Δη­μιουρ­γία πραγ­μα­τι­κής συ­νερ­γα­τι­κής οι­κο­νο­μί­ας, και κυ­ρί­ως στον αγρο­τι­κό τομέα, δη­μιουρ­γία συ­νε­ται­ρι­σμών που κα­θο­ρί­ζουν την πα­ρα­γω­γή τους με βάση τις ανά­γκες σε τρο­φές της κοι­νω­νί­ας.
4. Προ­φα­νώς και οι μι­κρές επι­χει­ρή­σεις και κυ­ρί­ως οι ατο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις δεν έχει κα­νέ­να νόημα να κοι­νω­νι­κοι­ποι­η­θούν.
5. Στα­δια­κή αντι­κα­τά­στα­ση του εμπο­ρί­ου με την ση­με­ρι­νή μορφή με μία δια­κί­νη­ση αγα­θών. Η εφι­κτό­τη­τα του εγ­χει­ρή­μα­τος είναι πλέον απο­δε­δειγ­μέ­νη στην πράξη μέσω της δρά­σης των δι­κτύ­ων αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Επο­μέ­νως οι με­γά­λες εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις οφεί­λουν επί­σης να κοι­νω­νι­κο­ποι­η­θούν, και να με­τα­βι­βα­στεί στην κοι­νω­νία ο μη­χα­νι­σμός δια­νο­μής του κρά­τους, δήμων και πε­ρι­φέ­ρειας.

Προ­φα­νώς όλα αυτά και κύρια τα άμεσα βή­μα­τα πρέ­πει μετά τις εκλο­γές να ανα­λυ­θούν και να πα­ρου­σια­στούν στην κοι­νω­νία, ώστε να είναι εκεί­νη που θα το κάνει κτήμα της και να το επι­βάλ­λει τε­λι­κά.

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+