AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Sunday, July 12, 2015

ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

0 comments


Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ*

Αυτές τις ώρες παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι στις πλάτες του ελληνικού λαού και των εργαζομένων της χώρας. Οι τροικανοί «εταίροι» μας και οι μνημονιακές δυνάμεις που πήραν αποστομωτική απάντηση στο πρόσφατο δημοψήφισμα φαίνεται ότι επιστρέφουν ως «νικητές». Η ταξική ψήφος στο δημοψήφισμα παραγνωρίζεται, οι δυνάμεις του συστήματος σηκώνουν και πάλι κεφάλι.

Οι προ­τά­σεις της κυ­βέρ­νη­σης για την επί­τευ­ξη «συμ­φω­νί­ας» που βλέ­πουν το φως της δη­μο­σιό­τη­τας οδη­γούν αβί­α­στα στο συ­μπέ­ρα­σμα και με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια στη συ­νέ­χι­ση των βάρ­βα­ρων μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών.

Η πο­λι­τι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση των εκ­βια­σμών και των αντερ­γα­τι­κών απαι­τή­σε­ων των δα­νει­στών καθώς και των κραυ­γών των ντό­πιων γερ­μα­νο­τσο­λιά­δων που προ­κύ­πτει από τις προ­τά­σεις της κυ­βέρ­νη­σης είναι βέ­βαιον ότι δεν πρό­κει­ται να τύ­χουν ανά­λο­γης αντι­με­τώ­πι­σης από την πλειο­ψη­φία του ελ­λη­νι­κού λαού και τους ερ­γα­ζό­με­νους της χώρας.

Η «απο­κή­ρυ­ξη» της λαϊ­κής εντο­λής από την κυ­βέρ­νη­ση, η προ­σχώ­ρη­σή της στις μνη­μο­νια­κές επι­λο­γές τήν οδη­γεί σε διάρ­ρη­ξη των σχέ­σε­ων της με τον λαϊκό πα­ρά­γο­ντα. Είναι φα­νε­ρό ότι μια εν­δε­χό­με­νη «συμ­φω­νία», με αυτό το πε­ριε­χό­με­νο, έρ­χε­ται σε αντί­θε­ση με τις αγω­νί­ες και τις προσ­δο­κί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των.

Αυτή την ώρα, χωρίς ωραιο­ποι­ή­σεις και φτια­σι­δώ­μα­τα, οι τα­ξι­κές δυ­νά­μεις μέσα στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα που έδω­σαν με­γά­λη μάχη για την επι­κρά­τη­ση του ΟΧΙ πρέ­πει να κα­τα­στή­σουν κα­θα­ρό σε κάθε κα­τεύ­θυν­ση ότι δεν είναι δια­τε­θει­μέ­νες να επι­τρέ­ψουν την επι­στρο­φή στη μνη­μο­νια­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα.Να δη­λώ­σουν από την από­φα­σή τους να μην «κα­τα­θέ­σουν τα όπλα», να αντι­πα­λέ­ψουν τις αρ­νη­τι­κές εξε­λί­ξεις που προ­δια­γρά­φο­νται συ­γκρο­τώ­ντας ένα ενιαίο μέ­τω­πο αντί­στα­σης και αγώνα. Μπρο­στά στον κίν­δυ­νο να κυ­ριαρ­χή­σει η απο­γο­ή­τευ­ση, είναι ανά­γκη να κι­νη­θούν γρή­γο­ρα και άμεσα με στόχο την ενερ­γο­ποί­η­ση του λαϊ­κού πα­ρά­γο­ντα που απο­τε­λεί το πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό όπλο σε αυτή τη μάχη.

Στις απο­γευ­μα­τι­νές συ­γκε­ντρώ­σεις στην Αθήνα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στις άλλες πό­λεις πρέ­πει να εκ­φρα­στεί η αντί­θε­ση του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας στη νέα «συμ­φω­νία» που δρο­μο­λο­γεί η κυ­βέρ­νη­ση, να απο­τε­λέ­σουν στην απαρ­χή ενός με­γά­λου κι­νή­μα­τος για την υπε­ρά­σπι­ση των δι­καιω­μά­των του κό­σμου της ερ­γα­σί­ας, για μια νέα ανα­γεν­νη­τι­κή πο­ρεία για τη χώρα και το λαό.

Η ελ­λη­νι­κή πρό­τα­ση προς τους «θε­σμούς»

* Ο Χρή­στος Κό­νια­ρης είναι μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας του ΜΕΤΑ

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+