AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Tuesday, May 12, 2015

ΒΑΠΕ, ΣΔΙΤ και Καλώδια

0 comments
Tου ΜΑΝΟΛΗ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ*

Μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη των ΑΠΕ γίνεται ανεξέλεγκτα χωρίς κανόνες και αρχές. Στην πραγματικότητα, ο μη σχεδιασμός σε συνδυασμό με την περιβαλλοντοκτόνα νομοθεσία, είναι ο «σχεδιασμός» που επιτρέπει στις εταιρείες να χωροθετούν οι ίδιες, με αποκλειστικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος.

Αυτό, είχε ως φυ­σι­κή συ­νέ­πεια, την ανά­δυ­ση ση­μα­ντι­κών αντι­στά­σε­ων από τα κι­νή­μα­τα και τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες, όπως συ­νέ­βη, με την ανά­πτυ­ξη του Πα­γκρή­τιου κι­νή­μα­τος κατά τωνΒΑΠΕ. Η πα­ρα­γω­γή ενέρ­γειας από ΑΠΕ στη Κρήτη, με τα ση­με­ρι­νά δε­δο­μέ­να, πρα­κτι­κά, έχει φτά­σει στο όριο της. Στη με­λέ­τη δια­σύν­δε­σης, ένας από τους βα­σι­κούς λό­γους υπέρ της δια­σύν­δε­σης είναι η μέ­γι­στη αξιο­ποί­η­ση του πλού­σιου δυ­να­μι­κού ΑΠΕ του νη­σιού. Δη­λα­δή, πο­σο­στό της πα­ρα­γω­γής από ΑΠΕ που δεν είναι δυ­να­τόν να απορ­ρο­φη­θεί από το σύ­στη­μα της Κρή­της, θα διο­χε­τεύ­ε­ται μέσω του κα­λω­δί­ου για την κά­λυ­ψη των ανα­γκών του Δια­συν­δε­δε­μέ­νου Συ­στή­μα­τος.Η ροή ενέρ­γειας θα είναι διπλή, το κα­λώ­διο θα συν­δέ­ε­ται απο­κλει­στι­κά με την υλο­ποί­η­ση ενερ­γεια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων ΒΑΠΕ, που έχουν εγκρι­θεί με δια­δι­κα­σί­ες fast track, στην κα­τεύ­θυν­ση της πα­ρά­καμ­ψης εµπο­δί­ων πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κού και κοι­νω­νι­κού χα­ρα­κτή­ρα. Η τρέ­χου­σα πρό­τα­ση, όπως πε­ρι­γρά­φε­ται στοσχέ­διο χω­ρο­τα­ξι­κού σχε­δια­σμού, προ­βλέ­πει μίγμα Α.Π.Ε. και ει­σα­γό­με­νων υδρο­γο­ναν­θρά­κων, κα­λώ­διο δια­σύν­δε­σης με την υπό­λοι­πη Ελ­λά­δα, και εγκα­τα­στά­σεις στην Κρήτη πολ­λα­πλά­σιες από τις ανά­γκες της.

Η πρό­τα­ση αυτή έχει ελά­χι­στο το­πι­κό όφε­λος, τε­ρά­στιο μέ­γε­θος, βα­ριές επι­πτώ­σεις στο πε­ρι­βάλ­λον κ.ά. Είναι ορα­τός ο κίν­δυ­νος να βρε­θού­με σε λίγα χρό­νια με «πρά­σι­νες Πτο­λε­μαϊ­δες». Σή­με­ρα, με κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ο αρ­μό­διος υπουρ­γός για θέ­μα­τα ενέρ­γειας, κ. Π. Λα­φα­ζά­νης, τά­χθη­κε υπέρ της δια­σύν­δε­σης υπό το όρο της χρη­μα­το­δό­τη­σης του έργου από ευ­ρω­παϊ­κούς πό­ρους. Βέ­βαια οι θέ­σεις του κ. Λα­φα­ζά­νη, ότι η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια πρέ­πει να είναι και να πα­ρα­μεί­νει δη­μό­σιο αγαθό, τα ηλε­κτρι­κά δί­κτυα πρέ­πει να είναι δη­μό­σια πε­ριου­σία στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας, απο­μα­κρύ­νει ου­σια­στι­κά την υλο­ποί­η­ση του έργου. Πα­ράλ­λη­λα, η θέση του συ­ναρ­μο­δί­ου υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης, φέ­ρε­ται να είναι η άμεση υλο­ποί­η­ση του έργου με ΣΔΙΤ στα πλαί­σια του «πα­κέ­του Γιουν­κερ».

Συ­να­φής και επε­ξη­γη­μα­τι­κή ήταν η άποψη – πρό­τα­ση του ΣΕΒ, που προ­βλέ­πει τα εξής:


1. Δια­σύν­δε­ση της Κρή­της με την Ατ­τι­κή με δύο υπο­βρύ­χια κα­λώ­δια, συ­νο­λι­κής ικα­νό­τη­τας 1000 MW, με εκτι­μώ­με­νο κό­στος της επέν­δυ­σης 850 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.


2. Δη­μιουρ­γία κοι­νο­πρα­κτι­κού σχή­μα­τος με μειο­ψη­φι­κή συμ­με­το­χή του ΑΔΜΗΕ και πλειο­ψη­φι­κή συμ­με­το­χή των ιδιω­τών επεν­δυ­τών.

Μέχρι τα μέσα του κα­λο­και­ριού, σχε­διά­ζει η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις προ­τά­σεις της για τα έργα της χώρας μας που θα εντα­χθούν στο λε­γό­με­νο πα­κέ­το Γιούν­κερ. Όλα αυτά συ­νη­γο­ρούν, κατά τη γνώμη μου, στην ανά­γκη να υιο­θε­τη­θεί από τη κρη­τι­κή κοι­νω­νία, ένα κα­θα­ρό ΟΧΙ στο κα­λώ­διο, γιατί ταυ­τί­ζε­ται με την υλο­ποί­η­ση έργων ΒΑΠΕ, που πρέ­πει να εκ­φρα­στεί, τόσο με τη ρητή αντί­θε­ση σε ότι ”νο­μι­μο­ποιεί” τη δια­σύν­δε­ση, και δη­μιουρ­γεί τε­τε­λε­σμέ­να γε­γο­νό­τα πχ χω­ρο­τα­ξι­κό, όσο και με την άσκη­ση πί­ε­σης στη κυ­βέρ­νη­ση να μη συ­μπε­ρι­λη­φθεί η κα­λω­δί­ω­ση στο «πα­κέ­το Γιουν­κερ».

Επί­σης, χρειά­ζε­ται η άσκη­ση πί­ε­σης στη κυ­βέρ­νη­ση για την εφαρ­μο­γή του προ­ε­κλο­γι­κού της προ­γράμ­μα­τος, με την υιο­θέ­τη­ση με­σο­πρό­θε­σμων πο­λι­τι­κών όπως:


Άμεση ανα­κο­πή όλων των προ­ω­θού­με­νων σχε­δί­ων ενερ­γεια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και πα­ρεμ­βά­σε­ων που υπο­βαθ­μί­ζουν το πε­ρι­βάλ­λον, με προ­τε­ραιό­τη­τα στα έργα fast track, στις επεμ­βά­σεις σε δάση, σε υγρο­τό­πους και συ­νο­λι­κά σε ευαί­σθη­τα οι­κο­συ­στή­μα­τα.


Υιο­θέ­τη­ση κατά προ­τε­ραιό­τη­τα, στα μη δια­συν­δε­μέ­να νησιά, πο­λι­τι­κών εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας που θα υπερ­βαί­νουν κατά πολύ τα όρια του κο­ρε­σμέ­νου «εξοι­κο­νο­μώ».


Τα­χεία εκ­πό­νη­ση ενός πλέγ­μα­τος μέ­τρων και κα­νό­νων προ­στα­σί­ας και του αντί­στοι­χου θε­σμι­κού-νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου, επα­να­φο­ράς, επέ­κτα­σης και ισχυ­ρο­ποί­η­σης της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής προ­στα­σί­ας.


Σε­βα­σμό στη φέ­ρου­σα ικα­νό­τη­τα των οι­κο­συ­στη­μά­των με στόχο τη δια­τή­ρη­ση - απο­κα­τά­στα­ση του φυ­σι­κού και αν­θρω­πο­γε­νούς πε­ρι­βάλ­λο­ντος.


Θέ­σπι­ση αυ­στη­ρών κα­νό­νων στη χω­ρο­θέ­τη­ση των Α.Π.Ε, απο­κλει­στι­κά μι­κρής & με­σαί­ας κλί­μα­κας, με ζώνες προ­τε­ραιό­τη­τας αλλά και ζώνες απο­κλει­σμού.


Επι­δό­τη­ση της μα­ζι­κής εγκα­τά­στα­σης μι­κρής κλί­μα­κας ΑΠΕ από αυ­το­πα­ρα­γω­γούς, συ­νε­ται­ρι­σμούς, το­πι­κά συμ­βού­λια και δή­μους, με σκοπό την κά­λυ­ψη το­πι­κών ανα­γκών.

Τε­λευ­ταίο, ανα­φέ­ρω την ανά­γκη συν­δια­μόρ­φω­σης, από τη πο­λι­τεία, τους φο­ρείς και τη κοι­νω­νία, εναλ­λα­κτι­κής πρό­τα­σης - αντι­πρό­τα­σης για το ενερ­γεια­κό της Κρή­της. Οφεί­λου­με, δη­λα­δή, να ανα­ζη­τή­σου­με εναλ­λα­κτι­κή λύση, που θα ενι­σχύ­ει την ισόρ­ρο­πη ανά­πτυ­ξη της Κρή­της, την δια­τή­ρη­ση των αν­θρώ­πων στην εν­δο­χώ­ρα, την εξα­σφά­λι­ση της δια­τρο­φι­κής μας επάρ­κειας και ασφά­λειας και θα προ­βά­λει τις εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές του­ρι­σμού.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, θεωρώ, ότι είναι πι­θα­νό να εξε­λι­χτεί η δια­σύν­δε­ση, σε συν­δυα­σμό με τις ΒΑΠΕ, στις δικές μας «Σκου­ριές». Σή­με­ρα, πα­γκό­σμια, βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη μια τε­χνο­λο­γι­κή επα­νά­στα­ση στο τομέα της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, με την ει­σα­γω­γή των τε­χνο­λο­γιών των «έξυ­πνων» δι­κτύ­ων, των μι­κρο­δι­κτύ­ων, της διε­σπαρ­μέ­νης πα­ρα­γω­γής, των εξε­λί­ξε­ων στις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες και τη πλη­ρο­φο­ρι­κή, που οδη­γούν σε μια ψη­φιο­ποί­η­ση, πρα­κτι­κά, του ηλε­κτρι­κού δι­κτύ­ου.

Οι πα­ρα­πά­νω λύ­σεις προ­ω­θού­νται πι­λο­τι­κά στην Ευ­ρώ­πη με γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση. Μια στο­χευ­μέ­νη πο­λι­τι­κή προ­ώ­θη­σης των ΑΠΕ σε συν­δυα­σμό με την αξιο­ποί­η­ση των νέων τε­χνο­λο­γιών, από τη ΔΕΗ, με ευ­ρω­παϊ­κούς πό­ρους, ου­σια­στι­κά, μπο­ρεί να ανα­βάλ­λει το έργο της δια­σύν­δε­σης για αρ­κε­τά χρό­νια. Το πα­ρά­δειγ­μα του­ρι­στι­κού νη­σιού στη Σου­η­δία, νη­σιών στη Σκω­τία αλλά και της Τήλου στην Ελ­λά­δα δεν πρέ­πει να μας αφή­νει αδιά­φο­ρους.

* Ο Μανώλης Ντουντουνάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ) και υποψήφιος Διδάκτορας στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+