AristeriDiexodos. Powered by Blogger.
 
Monday, February 17, 2014

Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας: ΤΕΛΟΣ! (Θέλουνα να φέρουνε αλλά δεν θα τους αφήσουμε!)

0 comments
της Ελένης Μιχαλιού, αναδημοσίευση από το Γρανάζι

- «Κάθε μέλος μιας κοινωνίας έχει το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας και το δικαίωμα να απολαμβάνει αγαθά που έχουν σχέση με την υγεία, την ιατρική φροντίδα και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη μνεία στις περιπτώσεις αναπηρίας, ανεργίας, ανικανότητας και τρίτης ηλικίας» ( άρθρα 21, 22, 25, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΟΗΕ) - «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας» (άρθρο 5 παρ. 5, Σύνταγμα της Ελλάδος)* - «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» (άρθρο 21 παρ. 3, Σύνταγμα της Ελλάδος) *

Ένα σκύ­λος για να επι­βιώ­σει χρειά­ζε­ται οξυ­γό­νο, νερό και τροφή. Ένας άν­θρω­πος για να επι­βιώ­σει χρειά­ζε­ται κι αυτός οξυ­γό­νο, νερό και τροφή. Οι σκύ­λοι όμως ποτέ δεν ορ­γα­νώ­θη­καν σε κοι­νω­νί­ες και προ­φα­νώς ποτέ δε δη­μιούρ­γη­σαν δομές που να πα­ρέ­χουν ισό­τι­μα στα μέλη των κοι­νω­νιών αυτών όλα όσα χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν. Οι αν­θρώ­πι­νες κοι­νω­νί­ες μπο­ρεί να δια­φέ­ρουν με­τα­ξύ τους από εποχή σε εποχή, από τόπο σε τόπο. Μέτρο του πόσο εξε­λιγ­μέ­νη είναι μια κοι­νω­νία είναι οι πα­ρο­χές της προς τα μέλη της. Μία στοι­χειώ­δης κοι­νω­νία δη­μιουρ­γεί τους όρους ώστε τα μέλη της να έχουν νερό και τροφή, μία εξε­λιγ­μέ­νη κοι­νω­νία όμως δη­μιουρ­γεί δομές που πα­ρέ­χουν ισό­τι­μα στα μέλη της όχι μόνο όσα χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν αλλά και όλα όσα χρειά­ζο­νται για να ζή­σουν. Και σί­γου­ρα μέσα σε αυτά κυ­ρί­αρ­χη θέση έχει η υγεία.

Η δυ­να­τό­τη­τα ισό­τι­μης πρό­σβα­σης στις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, εκτός από βα­σι­κό δι­καί­ω­μα του αν­θρώ­που, είναι λοι­πόν και μία απα­ραί­τη­τη πα­ρο­χή της κοι­νω­νί­ας προς τα μέλη της-και κατ‘ επέ­κτα­ση του κρά­τους προς τους πο­λί­τες. Το πρώτο επί­πε­δο επα­φής των ατό­μων, της οι­κο­γέ­νειας και της κοι­νό­τη­τας με το εθνι­κό σύ­στη­μα υγεί­ας ονο­μά­ζε­ται Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και είναι ου­σια­στι­κά το πρώτο στοι­χείο μίας συ­νε­χούς δια­δι­κα­σί­ας για τη φρο­ντί­δα της υγεί­ας. Πε­ρι­λαμ­βά­νει την διά­γνω­ση και την θε­ρα­πεία νόσων για τις οποί­ες δεν είναι απα­ραί­τη­τη η ει­σα­γω­γή στο νο­σο­κο­μείο, πα­ρέ­χε­ται σε το­πι­κό επί­πε­δο και είναι εύ­κο­λα προ­σβά­σι­μη από τους κα­τοί­κους μιας πε­ριο­χής. Απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι του συ­στή­μα­τος υγεί­ας της χώρας και δε στο­χεύ­ει μόνο στην πε­ρί­θαλ­ψη αλλά και στην πρό­λη­ψη και προ­α­γω­γή της υγεί­ας.

Η Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ) ασκεί­ται μέσα από τα Κέ­ντρα Υγεί­ας, την Νο­ση­λεία στο σπίτι, το ΙΚΑ, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ (Κέ­ντρα Ημε­ρή­σιας Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων), τα Γη­ρο­κο­μεία και τα Εξω­τε­ρι­κά Ια­τρεία των Νο­σο­κο­μεί­ων.

Στις μη αστι­κές πε­ριο­χές πα­ρέ­χε­ται κυ­ρί­ως από τα Κέ­ντρα Υγεί­ας και τα πε­ρι­φε­ρεια­κά ια­τρεία που ανή­κουν στο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας, στα οποία και πραγ­μα­το­ποιεί­ται το 12,5% πε­ρί­που του συ­νό­λου των επι­σκέ­ψε­ων στις μο­νά­δες της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας.

Στις λοι­πές πε­ριο­χές η Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα υγεί­ας πα­ρέ­χε­ται κυ­ρί­ως από τα Πο­λυ­ϊ­α­τρεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) (38,8%) και άλλων ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων (2,5%), τους ιδιώ­τες ια­τρούς (34,4%), τα ερ­γα­στή­ρια και δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα του ιδιω­τι­κού τομέα και τα εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία των νο­σο­κο­μεί­ων του Ε.Σ.Υ.

Όσον αφορά στην πρό­λη­ψη και στην κοι­νω­νι­κή φρο­ντί­δα, στην ΠΦΥ πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται υπη­ρε­σί­ες όπως τα­κτι­κή φρο­ντί­δα στο σπίτι των ασθε­νών, πα­ρα­κο­λού­θη­ση χρό­νιων προ­βλη­μά­των, προ­γράμ­μα­τα άσκη­σης ηλι­κιω­μέ­νων, προ­λη­πτι­κή εξέ­τα­ση των παι­διών στο σχο­λείο κ.α.

Ας έρ­θου­με τώρα στην ελ­λη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του 2013. Η κοι­νω­νία εξα­θλιώ­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά από τις επι­πτώ­σεις των αντι­κοι­νω­νι­κών μνη­μο­νια­κών μέ­τρων της συ­γκυ­βέρ­νη­σης και η εδώ και καιρό επί­θε­ση στο Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας, το οποίο βρί­σκε­ται υπό κα­τάρ­ρευ­ση, καλά κρα­τεί! Πα­ράλ­λη­λα με τη διά­λυ­ση και το κλεί­σι­μο δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων αρ­χι­κά στην Ατ­τι­κή και στη συ­νέ­χεια σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, το Υπουρ­γείο Υγεί­ας προ­χω­ρά τις «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» και στην πρω­το­βάθ­μια πε­ρί­θαλ­ψη, η οποία καλώς ή κακώς, κρα­τού­σε την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία μέχρι τώρα ζω­ντα­νή, ακόμα κι αν πολ­λές φορές λει­τουρ­γού­σε προ­βλη­μα­τι­κά.

Ήδη η ΠΦΥ αντι­με­τω­πί­ζει πολλά προ­βλή­μα­τα: απλή­ρω­τοι για­τροί, υπο­στε­λέ­χω­ση κέ­ντρων υγεί­ας, με­γά­λες λί­στες ανα­μο­νής ασθε­νών για ρα­ντε­βού στα ια­τρεία του ΕΟΠΥΥ, επι­βο­λή συμ­με­το­χής 15% στις εξε­τά­σεις, αδυ­να­μία εξυ­πη­ρέ­τη­σης ανα­σφά­λι­στων και ανέρ­γων κ.α. Τη λύση όμως σε όλα αυτά τη βρήκε το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και είναι η εξής: ενο­ποί­η­ση Κέ­ντρων Υγεί­ας και μο­νά­δων υγεί­ας του ΕΟΠΥΥ για να πε­ριο­ρι­στούν τα ελ­λείμ­μα­τα και έντα­ξη των δομών του ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ. Α, και πε­ρι­κο­πές του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του ΕΟΠΥΥ, επι­βο­λή του μέ­τρου της δια­θε­σι­μό­τη­τας και απο­λύ­σεις προ­σω­πι­κού από τον Ορ­γα­νι­σμό για να εξοι­κο­νο­μή­σει το κρά­τος και κα­νέ­να ευρώ. Θα ρω­τού­σε κά­ποιος πώς οι «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» αυτές που προ­ω­θεί το υπουρ­γείο λύ­νουν τα πα­ρα­πά­νω προ­βλή­μα­τα; Την απά­ντη­ση την ξέρει μόνο ο Άδω­νις…

Τι ση­μαί­νει όμως ενο­ποί­η­ση μο­νά­δων υγεί­ας του ΕΟΠΥΥ και έντα­ξη των δομών του στο ΕΣΥ; Πρα­κτι­κά ση­μαί­νει κλεί­σι­μο των πο­λυια­τρεί­ων του ΙΚΑ-ΕΟ­ΠΥΥ , απο­κλει­σμός της πρό­σβα­σης των ασφα­λι­σμέ­νων σε εξει­δι­κευ­μέ­νους ια­τρούς πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας και τε­λι­κά διά­λυ­ση του με­γα­λύ­τε­ρου ορ­γα­νω­μέ­νου δι­κτύ­ου Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας της χώρας, το οποίο φρό­ντι­σαν να απα­ξιώ­σουν οι προη­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις αλλά και η ση­με­ρι­νή συ­γκυ­βέρ­νη­ση. Ση­μαί­νει από­λυ­ση χι­λιά­δων ερ­γα­ζο­μέ­νων στο χώρο της υγεί­ας και χει­ρό­τε­ροι όροι ερ­γα­σί­ας για τους υπό­λοι­πους. Ση­μαί­νει ότι οι ασφα­λι­σμέ­νοι θα χά­σουν τη δυ­να­τό­τη­τα για δω­ρε­άν συ­ντα­γο­γρά­φη­ση, δω­ρε­άν πρό­σβα­ση στην ια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη, δω­ρε­άν αι­μα­το­λο­γι­κές και ερ­γα­στη­ρια­κές εξε­τά­σεις, δω­ρε­άν ακτι­νο­γρα­φί­ες, αξο­νι­κές, μα­γνη­τι­κές, δω­ρε­άν γυ­ναι­κο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις, test pap, πα­ρα­κο­λού­θη­ση εγκύ­ων, δω­ρε­άν εμ­βό­λια για παι­διά, ενή­λι­κες και ηλι­κιω­μέ­νους. Ση­μαί­νει ότι όποιος δεν έχει λεφτά χάνει το δι­καί­ω­μα στην προ­στα­σία της υγεί­ας. Ωστό­σο και χω­ρο­τα­ξι­κά αν το δούμε, ση­μαί­νει ότι η για­γιά στο απο­μα­κρυ­σμέ­νο χωριό αν αρ­ρω­στή­σει, ακόμα κι αν έχει χρή­μα­τα, ίσως να μην μπο­ρέ­σει να φτά­σει στο για­τρό αφού το κέ­ντρο υγεί­ας που υπήρ­χε στο δι­πλα­νό χωριό ενο­ποι­ή­θη­κε με κά­ποιο με­γα­λύ­τε­ρο, 40 χι­λιό­με­τρα μα­κριά.

Και αυτή είναι η μία όψη του νο­μί­σμα­τος. Το μο­ντέ­λο που προ­ω­θούν θέλει τον ΕΟΠΥΥ μόνο «αγο­ρα­στή» και όχι πια πά­ρο­χο υπη­ρε­σιών, δηλ ο ορ­γα­νι­σμός θα αγο­ρά­ζει για να προ­σφέ­ρει στους ασφα­λι­σμέ­νους του υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας τις οποί­ες μέχρι τώρα πα­ρεί­χε ο ίδιος. Έτσι θα ευ­νοη­θούν οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις υγεί­ας και ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας. Οι λει­τουρ­γοί της υγεί­ας θα υπο­βαθ­μί­ζο­νται επαγ­γελ­μα­τι­κά και επι­στη­μο­νι­κά και οι ασθε­νείς θα βά­ζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αφού σύ­ντο­μα η ση­με­ρι­νή συμ­με­το­χή 15% θα αυ­ξη­θεί, γιατί θα δη­μιουρ­γη­θούν μο­νο­πω­λια­κές συν­θή­κες από τους ιδιώ­τες πα­ρό­χους υγεί­ας.

Και σα να μην έφτα­νε η ενο­ποί­η­ση, το υπουρ­γείο σχε­διά­ζει ακόμα πε­ρι­κο­πές του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του ΕΟΠΥΥ, επι­βο­λή του μέ­τρου της δια­θε­σι­μό­τη­τας και απο­λύ­σεις προ­σω­πι­κού (συ­γκε­κρι­μέ­να δια­θε­σι­μό­τη­τα 10.000 ερ­γα­ζό­με­νων πολ­λοί από τους οποί­ους ερ­γά­ζο­νται ήδη σε κα­θε­στώς με­σαί­ω­να με ση­μα­ντι­κές μειώ­σεις μι­σθών, απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες και εφη­με­ρί­ες). Η ΠΦΥ στην Ελ­λά­δα είναι από τις χα­μη­λό­τε­ρα χρη­μα­το­δο­τού­με­νες στη ζώνη του ΟΟΣΑ και στην ΕΕ. Με την ανερ­γία να φτά­νει στο 30% και με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 3 εκα­τομ­μύ­ρια ανα­σφά­λι­στους, κάθε πε­ραι­τέ­ρω μεί­ω­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την ΠΦΥ θα έχει δρα­μα­τι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία του λαού.

Η κα­τάρ­γη­ση κάθε δυ­να­τό­τη­τας δω­ρε­άν πρό­σβα­σης σε δη­μό­σιο δί­κτυο πρω­το­βάθ­μιας πε­ρί­θαλ­ψης, ο πε­ριο­ρι­σμός των ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κών πα­ρο­χών στη λο­γι­κή του «βα­σι­κού» ή «στοι­χειώ­δους» πα­κέ­του που σχε­διά­ζει το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και η πε­ραι­τέ­ρω επι­βά­ρυν­ση των ασθε­νών για κάθε επαφή με το σύ­στη­μα υγεί­ας είναι σί­γου­ρα μέσα στις προ­τε­ραιό­τη­τες της συ­γκυ­βέρ­νη­σης. Μόνη απά­ντη­ση στα σχέ­δια αυτά είναι η υπε­ρά­σπι­ση από όλους -πο­λί­τες και ερ­γα­ζό­με­νους- των δη­μό­σιων δομών υγεί­ας με δω­ρε­άν πρό­σβα­ση σε όποιον έχει ανά­γκη, ασφα­λι­σμέ­νο ή ανα­σφά­λι­στο, έλ­λη­να ή με­τα­νά­στη, σε ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο δη­μό­σιο σύ­στη­μα πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας.

*Το ελ­λη­νι­κό σύ­νταγ­μα ανα­γνω­ρί­ζει από­λυ­τα το δι­καί­ω­μα για προ­στα­σία της υγεί­ας και την ανά­λη­ψη από το κρά­τος της σχε­τι­κής ευ­θύ­νης απέ­να­ντι στους πο­λί­τες. Όπως και τα υπό­λοι­πα Συ­ντάγ­μα­τα των χωρών της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης, ορί­ζει ότι το κρά­τος με­ρι­μνά για την υγεία των πο­λι­τών (άρθρο 21) χωρίς όμως να κα­το­χυ­ρώ­νει τη δη­μό­σια δω­ρε­άν υγεία. Το μόνο Σύ­νταγ­μα που κα­το­χυ­ρώ­νει τη δη­μό­σια δω­ρε­άν υγεία είναι αυτό της πρώην Σο­βιε­τι­κής Ένω­σης (ΕΣΣΔ). Η προ­στα­σία της δη­μό­σιας υγεί­ας θε­ω­ρού­ταν υπέρ­τα­τη κοι­νω­νι­κή αξία και χρη­μα­το­δο­τού­ταν από τον εθνι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Στο άρθρο 42 του Συ­ντάγ­μα­τος θε­με­λιω­νό­ταν ρητά και κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά η απο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη του κρά­τους για την προ­στα­σία της υγεί­ας των πο­λι­τών. Οι πο­λί­τες δεν είχαν καμία άμεση επι­βά­ρυν­ση από τη χο­ρή­γη­ση απλών φαρ­μά­κων ως τις πιο πο­λύ­πλο­κες εγ­χει­ρή­σεις ενώ σε πε­ρί­πτω­ση που πα­ρε­μπο­δι­ζό­ταν η άσκη­ση του δι­καιώ­μα­τος στην υγεία προ­βλε­πό­ταν διοι­κη­τι­κές, πει­θαρ­χι­κές, ακόμα και ποι­νι­κές κυ­ρώ­σεις σε βάρος των αρ­μο­δί­ων ορ­γά­νων

- See more at: http://rproject.gr/article/protovathmia-frontida-ygeias-telos#sthash.BlHdOzCU.dpuf

Leave a Reply

 
Αριστερή Διέξοδος © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here

Google+